ภาค ก. ท้องถิ่น ออกข้อสอบ อะไรบ้าง?

หมวดวิชาที่จะออกข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ปี 62 หรือการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แบ่งออกเป็น 4 หมวด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้

 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้

  • ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
  •  ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
  • ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  • ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น
 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ (ว่ากันว่าปราบเซียนและยากมากที่สุดเพราะเป็นเนื้อหากฎหมายล้วน 11 ฉบับหนากว่า 400 หนา)
 3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ
 4. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X