โครงการติวเข้ม ภาค ก. ท้องถิ่น ออนไลน์ PART 2 ‘ความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สรุปเหตุผล’

รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร

รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร

โครงการติวเข้ม ภาค ก. ท้องถิ่น ออนไลน์ PART 2 ‘ความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สรุปเหตุผล’

ราคา 1,000 บาท

*พิเศษ! ได้รับส่วนลด 50% ทันที (หมดเขตภายในวันที่ 20 มิ.ย. ุ)

  • สำหรับคนที่เคยสมัครอบรมในโครงการติวเข้ม ภาค ก. ท้องถิ่น ออนไลน์ PART 1 ‘สาระสำคัญของกฎหมาย 11 ฉบับ’ จ่าย PART 2 เพียง 500 บาทเท่านั้น!
  • สำหรับคนที่สมัครอบรม 2 คอร์สพร้อมกันคือ โครงการติวเข้ม ภาค ก. ท้องถิ่น ออนไลน์ PART 1 ‘สาระสำคัญของกฎหมาย 11 ฉบับ’ ราคา 300 บาท และ PART 2 ‘ความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สรุปเหตุผล’ ได้รับส่วนลด 50% จาก 1,000 บาท (เหลือ 500 บาท) รวม 2 คอร์สจ่ายเพียง 800 บาทเท่านั้น!

วิธีการชำระเงิน

 1. โอนเงิน 1,000 บาท ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี 206-271104-7
 2. กรณีที่ต้องการส่วนลด
  • ให้แสดงหลักฐานว่าเคยสมัคร PART 1 เช่น สลิปการโอนเงิน PART 1 เป็นต้น พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 500 บาท
  • ให้แจ้งจำนงว่าต้องการสมัคร 2 คอร์ส พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 800 บาท
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานเพื่อขอส่วนลดมาที่ Facebook Messenger:  tutorsomchai พร้อมแจ้งความจำนงชื่อ PART คอร์สติวเพื่อสมัคร รวมทั้งชื่อเบอร์โทร หลังจากนั้น Admin จะส่งลิงก์พร้อม Password เพื่อให้ผู้สมัครติวตอบคำถามยืนยันตัวตนจากที่ Admin ส่งให้ก่อนเข้า Facebook Group ห้องเรียนออนไลน์

การสอบภาค ก. เพื่อรับราชการท้องถิ่น จะมีการวัดระดับความรู้ในส่วนของวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น

– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

– โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

คอร์สนี้ติวเพื่อพิชิตสอบด้านคณิตศาสตร์ ที่คนพลาดมากที่สุด โดยมีเนื้อหา
– เทคนิคการวิเคราะห์ สรุปตัวเลข และการอุปมาอุปไมย
– อธิบายสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ
– เจาะเรื่องการคำนวณสมการ อนุกรม ร้อยละ
– ลองทำแบบทดสอบที่ออกแบบขึ้นมาจากเนื้อหาที่จะสอบจริง พร้อมเฉลยทุกครั้ง

หัวข้อที่จะติวในแต่ละวันประกอบไปด้วย

สอนสดพร้อมการทดสอบข้อสอบ ผ่านช่องทาง Facebook Group จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที ทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 19.00 ถึง 21.30 น. เริ่มจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สามารถดูย้อนหลังได้ทุกตอน

*จะมีการแจกเอกสารรายวันตามหัวข้อที่เรียน ดาวน์โหลดผ่าน Facebook Group ให้ผู้สมัครเท่านั้น!

**จะมีเอกสาร PDF. หนังสือความสามารถทั่วไปของ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ที่จัดทำพิเศษขึ้นเพื่อการสอบท้องถิ่นภาค ก. เท่านั้น (มีความหนากว่า 200 หนา) ดาวน์โหลดผ่าน Facebook Group ให้ผู้สมัครเท่านั้น! 

***จะมีการแจกแนวข้อสอบตัวเต็มที่จะดาวน์โหลดผ่าน Facebook Group ให้ผู้สมัครเท่านั้น!

เจ้าของตำรา ‘คู่มือความสามารถทั่วไป สอบบรรจุเข้าเป็นราชการพลเรือน ก.พ.’ ที่ทำให้คนสอบติดข้าราชการไปแล้วนับแสนหลาย (สอบแบบครั้งเดียวติด) ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งทำให้คนที่รับราชการจำนวนไม่น้อยจะรู้จักชื่อรองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะคนเขียนตำราการสอบ ภาค ก. ของ กพ.ที่ดีที่สุด และช่วยให้คนจำนวนมากสอบรับราชการได้ การติว ภาค ก. จึงเป็นอะไรที่ รศ.สมชัย ถนัดที่สุดและเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้คนที่ปรารถนาจะสมัครเข้ารับราชการสมหวัง

ผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การคิดเชิงกลยุทธ์
 • การปรับปรุงงาน
 • การคิดอย่างเป็นระบบ
 • การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • การบริหารองค์การสมัยใหม่
 • การใช้โปรแกรม SPSS for Windows สำหรับการวิจัย
 • การสร้างกรณีศึกษา
 • SWOT Analysis
 • Balanced Scorecard
 • Learning Organization
 • KPIs : Key Performance Indicators
 • Knowledge Management
 • Quality Management

บรรยายในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 1. วิชาหลักการวิจัย วิชาทฤษฎีองค์การ วิชาพฤติกรรมองค์การ วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. วิชาหลักการวิจัย วิชาทฤษฎีองค์การ วิชาการสัมมนาการบริหารงานบุคคล วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. วิชาหลักการวิจัย วิชาทฤษฎีองค์การ วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปริญญาโทสำหรับนักบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. วิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 5. วิชาหลักการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 6. วิชาการวิจัยทางธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 7. วิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2553 ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าว ในส่วนการตลาดภายในประเทศ และการบริหารจัดการขนส่งและบริการ (Logistics) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2552–2553 ที่ปรึกษาในการจัดการให้มีกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 3

พ.ศ. 2552 ที่ปรึกษาในการจัดระบบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 3 โดยทำหน้าที่จัดเวทีสาธารณะในพื้นที่ต่างๆ 9 เวที ใน 9 จังหวัด กระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

พ.ศ. 2550 กรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศ. 2550 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาในการประเมินผลการทำงานของกองทุนในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุ  กองทุนแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กองทุนรวมแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และกองทุนแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาล

พ.ศ. 2550 ที่ปรึกษาการประเมินผลการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหาร  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2548-2553 ที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) แผนจัดการความรู้ (KM.) แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ (PMQA) และ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน (KPIs.) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี วุฒิสภา

พ.ศ. 2547-2548 ที่ปรึกษาการทำแผนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2547-2548 ที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนใต้ 4 จังหวัด (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

พ.ศ. 2547–2548 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาในการประเมินการทำงานตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ในนามของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และบริษัท TRIS

พ.ศ. 2547 หัวหน้าทีมที่ปรึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล) บริษัท Thai Rating and Information Services (TRIS)

พ.ศ. 2545 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านมวลชนสัมพันธ์  โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ (แหลมผักเบี้ย) โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 4 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จำนวน 60 เวที

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2560 โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เสียสละทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้สถาบันทรัพยากรมนุษย์  เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 36 ปี สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2554 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2543 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทพัฒนาสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2538 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 20 ปีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นครินทร์

1. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 30 คะแนน เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น

– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

– โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และอำนาจหน้าที่ของ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา กฎหมาว่าด้วยการกำหนดแผล และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารสรรณ การบริหารบ้านเมืองที่ดี ระเบียนกฎหมาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน สรุปความ ตีความข้อความ การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ

4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน  ทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เช่น การอ่าน สรุปความ ตีความ และอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. โอนเงิน 1,000 บาท ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี 206-271104-7
 2. กรณีที่ต้องการส่วนลด
  • ให้แสดงหลักฐานว่าเคยสมัคร PART 1 เช่น สลิปการโอนเงิน PART 1 เป็นต้น พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 500 บาท
  • ให้แจ้งจำนงว่าต้องการสมัคร 2 คอร์ส พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 800 บาท
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานเพื่อขอส่วนลดมาที่ Facebook Messenger: Tutorsomchai พร้อมแจ้งความจำนงชื่อ PART คอร์สติวเพื่อสมัคร รวมทั้งชื่อเบอร์โทร หลังจากนั้น Admin จะส่งลิงก์พร้อม Password เพื่อให้ผู้สมัครติวตอบคำถามยืนยันตัวตนจากที่ Admin ส่งให้ก่อนเข้า Facebook Group ห้องเรียนออนไลน์

Q: เรียนช่องทางไหน เวลาอะไรบ้าง

A: สอนสดพร้อมการทดสอบข้อสอบ ผ่านช่องทาง Facebook Group จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที ทุกคืนจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 19.00 ถึง 21.30 น. เริ่มจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สามารถดูย้อนหลังได้ทุกตอน

 

Q: วิธีการสมัครและชำระเงิน

A:

 1. โอนเงิน 1,000 บาท ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี 206-271104-7
 2. กรณีที่ต้องการส่วนลด
  • ให้แสดงหลักฐานว่าเคยสมัคร PART 1 เช่น สลิปการโอนเงิน PART 1 เป็นต้น พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 500 บาท
  • ให้แจ้งจำนงว่าต้องการสมัคร 2 คอร์ส พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 800 บาท
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและหลักฐานเพื่อขอส่วนลดมาที่ Facebook Messenger: tutorsomchai พร้อมแจ้งความจำนงชื่อ PART คอร์สติวเพื่อสมัคร รวมทั้งชื่อเบอร์โทร หลังจากนั้น Admin จะส่งลิงก์พร้อม Password เพื่อให้ผู้สมัครติวตอบคำถามยืนยันตัวตนจากที่ Admin ส่งให้ก่อนเข้า Facebook Group ห้องเรียนออนไลน์

ข้อมูลติดต่อ

1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 10 ห้องเลขที่ 1012 ถนน พหลโยธิน

แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. : +66 83 853 6076

Fax : +66 2 931 1118 กด 1
E-mail  : [email protected]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X